• Telefon awaryjny

  508 914 258

  Dyżury telefoniczne w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

Aktualności

Brzozów, 27 maja 2024

 

INFORMACJA

Materiały na Walne Zgromadzenie są dostępne na stronie internetowej w zakładce

www.smbrzozow.pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie-2024.html

 

 

 

L.dz.38/2024                                                             

Brzozów, 16 maja 2024

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie §26 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 9/2018 Walnego  Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
 4. Odczytanie porządku obrad.  
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 8. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 12. Dyskusja nad punktami 9-11.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
 • udzielenia absolutorium dla Prezesa i Członków Zarządu,
 • przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

14. Wybory członków Rady Nadzorczej:

- zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej,

- głosowanie nad wyborem Członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.

16. Dyskusja.

17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

18. Zamknięcie obrad.

Materiały wraz z projektami uchwał i sprawozdaniami objęte porządkiem obrad oraz Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia, są wyłożone od dnia 22 maja 2024r. do wglądu dla członków Spółdzielni
w godzinach od 10.00 – do 14:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 1 w Brzozowie.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione osobiście lub przez pełnomocnika, które okażą dokumenty tożsamości. Przy podpisaniu listy obecności Członkom Spółdzielni zostaną wręczone mandaty, uprawniające do udziału w głosowaniach.

Zasady zgłaszania zmian do przedłożonych projektów oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad oraz zasady zgłaszania projektów uchwał przez Członków Spółdzielni określone są w § 28 ust 3 i 4 Statutu oraz art. 83 ust.10-13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 845)

                                                                                            

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

 

 

 

 

Brzozów, 25 kwietnia 2024

Informacja o wyniku przetargu

Przetarg nieograniczony na zadanie „Remont i docieplenie dachów w blokach przy ul.Bielawskiego 13 i 17 w Brzozowie” wygrała firma:

 „BAU - TECH” Wojciech Myrta, 36-200 Brzozów, ul. Bema 8,  NIP 686-102-71-62,

 

 

Brzozów, 16 kwietnia 2024

Informacja o wyniku przetargu

Przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 7 w Brzozowie” wygrała firma:

 

Usługowy Zakład Instalacji Wod-KAN., C.O. i GAZ. Wiktor Rydzik, 37-200 Przeworsk, GWIZDAJ, ul. Krótka 6

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

„Remont i docieplenie dachów w blokach przy ul. Bielawskiego 13 i 17  w Brzozowie"

Termin realizacji zamówienia :

Rozpoczęcie – od podpisania umowy

Zakończenie – 30 sierpnia 2024

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 17 kwietnia 2024. do godz. 11.45

Otwarcie ofert w dniu  17 kwietnia 2024 o godz. 12.00

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczonej na stronie:

www.smbrzozow.pl/przetargi

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

Brzozów, luty 24

 

Szanowni Mieszkańcy bloku Kopernika 7

W maju 2024 rozpoczynamy kompleksowy remont instalacji centralnego ogrzewania w bloku Kopernika 7.

Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu: 

Harmonogram prac obejmuje:

 • wymianę rurociągów i oprzyrządowania centralnego ogrzewania w piwnicach,
 • wymiana pionów centralnego ogrzewania w mieszkaniach i płukanie kaloryferów (demontaż, płukanie na zewnątrz budynku, powtórny montaż),
 • wymiana grzejnika w łazience (finansowany ze środków na remont)

W związku z wyżej wymienionymi pracami prosimy o udostępnienie piwnic i mieszkań w celu  umożliwienia dostępu do rur i kaloryferów.

Projekt techniczny jest dostępny na stronie spółdzielni w zakładce przetargi

https://www.smbrzozow.pl/przetargi.html

Na ewentualne pytania odnośnie prac odpowiemy w biurze spółdzielni lub telefonicznie: 501 077 746

 

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 7 w Brzozowie”

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – od podpisania umowy

Zakończenie – 14 sierpnia 2024 r.

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 28 marca 2024r. do godz. 11.45

Otwarcie ofert w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 12.00

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które są do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: www.smbrzozow.pl w zakładce „Przetargi”

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

Brzozów, 12 grudnia 2023

Unieważnienie przetargu

 

Spółdzielnia Mieszkaniowej w Brzozowie

unieważnia przetarg  na zadanie „Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie ul. Bielawskiego 15".

Wszystkim oferentom składamy serdecznie podziękowania za udział w przetargu i zainteresowania zadaniem.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

Brzozów, 21 listopada 2023

Dodatkowe informacje i sprostowanie odnośnie przetargu :

„Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie ul. Bielawskiego 15”

 1. Pożądana moc instalacji fotowoltaicznej - 29 – 30 kW.
 2. Obecne zabezpieczenie przedlicznikowe – 50A.
 3. Rezygnujemy z konieczności złożenia projektu do dokumentacji przetargowej. Projekt musi być załączony do umowy podpisanej z wybranym wykonawcą.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

8 listopada 2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

„Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie ul. Bielawskiego 15 "

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – od podpisania umowy

Zakończenie – 30 kwietnia 2024

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 27 listopada 2023. do godz. 11.45

Otwarcie ofert w dniu r. 27 listopada 2023 o godz. 12.00

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczonej na stronie:

www.smbrzozow.pl/przetargi

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

26 czerwca 2023

 

Informacja

Materiały z Walnego Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie są dostępne na stronie internetowej w zakładce: Organy Spółdzielni / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2023

 

 

 

 

L.dz.44/2023                                                             

Brzozów, 22 maja 2023

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie §26 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 9/2018 Walnego  Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie,

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
 4. Odczytanie porządku obrad.  
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 8. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni za rok 2021.
 9. Przedstawienie wyników lustracji z działalności Spółdzielni w latach 2020-2022.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 13. Dyskusja nad punktami 10-12.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
 • udzielenia absolutorium dla Prezesa i Członków Zarządu,
 • przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022,
 • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • wyboru delegata na Zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych.

   15. Dyskusja.

   16. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

   17. Zamknięcie obrad.

 

Materiały wraz z projektami uchwał i sprawozdaniami objęte porządkiem obrad oraz Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia, są wyłożone od dnia 29 maja 2023r. do wglądu dla członków Spółdzielni w godzinach od 10.00 – do 14:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 1 w Brzozowie.

 

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione osobiście lub przez pełnomocnika, które okażą dokumenty tożsamości. Przy podpisaniu listy obecności Członkom Spółdzielni zostaną wręczone mandaty, uprawniające do udziału w głosowaniach.

Zasady zgłaszania zmian do przedłożonych projektów oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad oraz zasady zgłaszania projektów uchwał przez Członków Spółdzielni określone są w § 28 ust 3 i 4 Statutu oraz art. 83 ust.10-13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 845)

                                                                                            

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

 

Brzozów, 28 kwietnia 2023

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że zakończyliśmy wymianę wodomierzy i wykonaliśmy pierwszy, próbny, zdalny  odczyt.

W niektórych mieszkaniach wskazania dowodzą, że następuje ciągły pobór wody. Może to świadczyć  o wyciekach z nieszczelnej instalacji np. ze spłuczki.

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie szczelności instalacji, aby nie byli Państwo zaskoczeni dużymi rachunkami za wodę.

W indywidualnych przypadkach, gdzie stwierdziliśmy dużo większe zużycie wody, niż przed wymianą liczników, będziemy kontaktować się osobiście.

Ponadto przypominamy, ze od 1 kwietnia 2023 zmieniła się stawka opłat czynszowych.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

Brzozów, 27 kwietnia 2023

Szanowni Mieszkańcy, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń

ZALECENIA ODNOŚNIE REMONTÓW MIESZKAŃ

 1. Bezwzględnie zgłaszać Zarządowi termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych, a w szczególności tych związanych z ingerencją w sieć elektryczną, wodną, gazową, wentylacyjną i centralnego ogrzewania. Pozwoli to na eliminowanie nieprawidłowości i zagrożeń związanych z nieprawidłowym instalowaniem urządzeń.
 2.  Nie wolno zabudowywać w sposób trwały wodomierzy, zaworów wody, rur i urządzeń gazowych.
 3.  Ograniczyć wszelkie uciążliwości dla sąsiadów.
 4.  Zadbać, aby w czasie transportu materiałów nie uszkodzić lamperii i ścian na klatkach schodowych.

Ponadto prosimy, aby

 • Zamykać drzwi do klatek i z klatek do piwnic. Obcy wchodzą do piwnic, pozostawiają butelki, niedopałki, bród i inne nieczystości (!!!).
 •  Nie pozostawiać otwartych blokad drzwi i zamków, bo przez to zamki i drzwi są permanentnie niszczone.
 •  Wyłączać światło na korytarzach w piwnicach.
 •  Nie pozostawiać na klatkach, w korytarzach piwnic żadnych przedmiotów (rowery, zabawki, krzesła, meble, itp.).

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

 

Brzozów, 5 stycznia 2023

Szanowni Mieszkańcy.

W lutym i marcu 2023 roku przeprowadzimy wymianę wodomierzy w mieszkaniach.

 

W miejsce dotychczasowych liczników zamontujemy urządzenia pomiarowe umożliwiające zdalny odczyt ilości zużycia wody. Prace będą prowadzony w dni robocze w godzinach 8 – 17 oraz w soboty w kolejności: Kopernika 9, 7, 5, 3, 1, Bielawskiego 7, 9, 13, 15, 17, Piastowa 26, 28

Zależy nam na sprawnym przeprowadzeniu prac, dlatego prosimy o udostępnienie mieszkań oraz usuniecie fragmentów zabudowy ograniczającej  dostęp do wodomierzy i elementów mocujących. Mamy tu na myśli np. płytki, panele, meble itp. Monterzy muszą mieć zapewnioną możliwość swobodnego operowania narzędziami.

W celu uniknięcia nieporozumień przypominamy, że w świetle § 2 ust 5  Regulaminu porządku domowego zabudowa wodomierzy i ich elementów  połączeniowych jest zabroniona.

Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza uchwaliła nowy Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie. Najważniejsze zmiany:

 1. Nowe wodomierze są własnością Spółdzielni.
 2. Odczyty będą prowadzone w sposób zdalny, bez konieczności wchodzenia do mieszkań.
 3. Właściciel lokalu jest zobowiązany udostępnić lokal upoważnionym pracownikom Spółdzielni w celu montażu, naprawy, wymiany i legalizacji wodomierza.
 4. W przypadku nie udostępnienia lokalu, w celu wymiany wodomierza rozliczenie zużycia wody i ilości odprowadzonych ścieków nastąpi na zasadach ryczałtowych, to jest w wysokości 8 m3 miesięcznie na osobę.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni:

tel. 13 43 421 81, 501 077 746

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

Brzozów, 5 stycznia 2023

INFORMACJA

dotycząca wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 17 października 2022

"Wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze z radiowym, mobilnym systemem odczytu"

Przetarg wygrała firma:

Apator POWOGAZ S.A. z siedzibą Jaryszki, 1C; 62-023 Żerniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028129, Regon: 630509799, NIP: 7810020601,

 

 

 

Brzozów, 28 października 2022

 

INFORMACJA

dotycząca zmiany nazwy zadania zgłoszonego do przetargu nieograniczonego w dniu 17 października 2022

 

 1. Zmienia się nazwę zadania z "Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu" na "Wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze z radiowym, mobilnym systemem odczytu".
 2. W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA występujący zapis "Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu" zamienia się na zapis "Wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze z radiowym, mobilnym systemem odczytu".

 

 

 

Brzozów, 17 października 2022

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

"Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu"

Termin realizacji zamówienia:

od podpisania umowy do 15 lutego 2023 z przerwą w robotach od 19 grudnia 2022 do 8 stycznia 2023.

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 8 listopada 2023 do godz. 11.45.

Otwarcie ofert w dniu 8 listopada 2022 r. o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są na stronie internetowej Spółdzielni mieszkaniowej w Brzozowie www.smbrzozow.pl w zakładce „Przetargi”.

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

 

Szanowni Mieszkańcy - Właściciele lokali i Najemcy

Z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie zwracamy się z prośbą o przestrzeganie przepisów zawartych w Regulaminie Porządku Domowego, a w szczególności:

 • Bezwzględnie zachować ciszę w godzinach nocnych, tj. od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano. Cisza nocna obowiązuje w mieszkaniach, na klatkach schodowych i placach zabaw.
 • Prowadzić segregację odpadów i wyrzucać je w sposób selektywny do kontenerów specjalnie do tego przeznaczonych.
 • Nie zagracać piwnic wspólnych i korytarzy. Piwnice wspólne służą wyłącznie do przechowywania rowerów i wózków.
 • Nie parkować samochodów na chodnikach, trawnikach i nie blokować wjazdów do bloków i klatek schodowych.
 • Podlewać kwiaty w taki sposób, aby woda nie przeciekała na niższe piętra lub chodnik.
 • Sprzątać po swoim psie.
 • Nie stwarzać uciążliwości dla sąsiadów.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Brzozów, 12 czerwca 2022

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach

dla Pana Henryka Gierczaka, po stracie żony

składają

Zarząd, Pracownicy i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

 

Brzozów, 3 czerwca 2022

Informacja

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2022 zamieszczone są w zakładce "Organy Spółdzielni" / Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni / Materiały na Walne Zgromadzenie 2022

 

L.dz.62SM/2022                                                             

Brzozów, 26 maja 2022

ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie §26 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 9/2018 Walnego  Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie,

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1

 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
 4. Odczytanie porządku obrad.  
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 8. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni za rok 2019-2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 12. Dyskusja nad punktami 9-11.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
 • udzielenia absolutorium dla Prezesa i Członków Zarządu,
 • przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021,
 • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

   14. Dyskusja.

   15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

   16. Zamknięcie obrad.

 Materiały wraz z projektami uchwał i sprawozdaniami objęte porządkiem obrad oraz Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia, są wyłożone od dnia 3 czerwca 2022 r. do wglądu dla członków Spółdzielni
w godzinach od 10.00 – do 14:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 1 w Brzozowie.

 Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione osobiście lub przez pełnomocnika, które okażą dokumenty tożsamości. Przy podpisaniu listy obecności Członkom Spółdzielni zostaną wręczone mandaty, uprawniające do udziału w głosowaniach.

 Zasady zgłaszania zmian do przedłożonych projektów oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad oraz zasady zgłaszania projektów uchwał przez Członków Spółdzielni określone są w § 28 ust 3 i 4 Statutu oraz art. 83 ust.10-13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 845)

                                                                                         

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

 

Brzozów, 28 kwietnia 2022

Wynik przetargu

Przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 1 w Brzozowie” wygrała firma:

 

Usługowy Zakład Instalacji Wod-KAN., C.O. i GAZ. Wiktor Rydzik, 37-200 Przeworsk, GWIZDAJ, ul. Krótka 6

 

Umowę na roboty remontowe podpisano w dniu 27 kwietnia 2022.

 

Brzozów, 16 marca 2022

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 1 w Brzozowie”

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – od podpisania umowy

Zakończenie – 14 sierpnia 2022 r.

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 12 kwietnia 2022r. do godz. 11.45

Otwarcie ofert w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które są do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: www.smbrzozow.pl w zakładce „Przetargi”

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

20 września 2021

Szanowni Mieszkańcy,

We wtorek 21 września 2021 do południa uruchomimy centralne ogrzewanie

Prosimy o odkręcenie zaworów i zwrócenie uwagi na ewentualne wycieki wody

W razie zauważenia wycieków prosimy dzwonić:

Do godz. 15

13 43 421 81 - BIURO SPÓŁDZIELNI

501 077 746 – ADMINISTRATOR

Po godz. 16

508 914 258

 7 września 2021

Zmiana TARYFY DLA ZAOPATRZENIA W WODĘ i ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

INFORMACJA

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZ.RZT.70.180.2021.MKO z dnia 9 lipca 2021, obowiązują nowe stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie ścieków dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Brzozowie.

Cena za zaopatrzenie w wodę:

 • W okresie od 1 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:

5,03 zł netto + 8%VAT = 5,43 zł brutto za 1m3

 • W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:

5,09 zł netto + 8%VAT = 5,50 zł brutto za 1m3

 

Cena za odprowadzenie ścieków

 • W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

6,32 zł netto + 8%VAT = 6,83 zł brutto za 1m3

 • W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:

6,36 zł netto + 8%VAT = 6,87 zł brutto za 1m3

 • W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:

6,41 zł netto + 8%VAT = 6,92 zł brutto za 1m3

 

Szczegóły Decyzji dostępne na stronie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-rzeszowie-taryfy/decyzja-rz-rzt-70-180-2021-mko.html

 

 

L.dz.94.SM/2021                                                              

Brzozów, 23 czerwca 2021

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie, działając na podstawie §26 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 21 lipca 2021 o godz. 16.00 w KINIE w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 3

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
 4. Odczytanie porządku obrad.  
 5. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej.
 6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności Walnego Zgromadzenia
  i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Przedstawienie wyników lustracji z działalności Spółdzielni w latach 2017-2019.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.
 12. Ocena sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą za 2019 i 2020 rok.
 13. Dyskusja nad punktami 8-12.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019 i 2020,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020,
 • udzielenia absolutorium dla Prezesa i Członków Zarządu,
 • przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019 i 2020,
 • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

15. Wybory członków Rady Nadzorczej:

 • zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej,
 • głosowanie nad wyborem Członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.

17. Dyskusja.

18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

19. Zamknięcie obrad.

Materiały wraz z projektami uchwał i sprawozdaniami objęte porządkiem obrad oraz Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia, są wyłożone od dnia 1 lipca 2021 do wglądu dla członków Spółdzielni w godzinach od 10.00 – do 14:00, w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Kopernika 1 w Brzozowie.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione osobiście lub przez pełnomocnika, które okażą dokumenty tożsamości. Przy podpisaniu listy obecności Członkom Spółdzielni zostaną wręczone mandaty, uprawniające do udziału w głosowaniach.

Zasady zgłaszania zmian do przedłożonych projektów oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad oraz zasady zgłaszania projektów uchwał przez Członków Spółdzielni określone są w § 28 ust 3 i 4 Statutu oraz art. 83 ust.10-13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 845)

Uczestnicy wchodzący na salę są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa maseczką przez cały czas Walnego Zgromadzenia.

                                                                                         

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

 

Projekty uchwał znajdują się w zakładce Akty Prawne SM/Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia 2021

Sprawozdania Rady Nadzorczej znajdują się w zakładce Organy Spółdzielni/Rada Nadzorcza SM/Sprawozdania Rady Nadzorczej

Sprawozdania Zarządu znajdują się w zakładce Organy Spółdzielni/Zarząd SM/Sprawozdania Zarządu

 

 


 

23 maja 2021

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 W trosce o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo sąsiadów, uprzejmie prosimy o stosowanie zaleceń Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

ZALECENIA ODNOŚNIE WENTYLACJI MIESZKAŃ I STOSOWANIA URZĄDZEŃ
GAZOWYCH

 1. Mieszkanie wyposażyć w czujnik tlenku węgla i gazu, aby natychmiast wykryć potencjalne zagrożenie.
 2. Koniecznie zadbać o prawidłowy nawiew w drzwiach łazienki. Prawidłowa powierzchnia nawiewu wynosi 220 cm2.
 3. W miarę możliwości rozszczelniać okna lub wyposażyć okna w nawiewniki.
 4. Okapy kuchenne lub inne urządzenia wentylujące nie mogą być wspomagane wirnikiem elektrycznym. Wirnik powoduje zaburzenie przepływu powietrza w całym pionie wentylacyjnym, co może zagrozić bezpieczeństwu innych mieszkańców.
 5. Używać wyłącznie sprawnych urządzeń gazowych. Dopilnować, aby urządzenia były okresowo sprawdzane przez uprawnionego serwisanta.
 6. Regularnie czyścić lub wymieniać kratki wentylacyjne.

ZALECENIA ODNOŚNIE PROWADZENIA REMONTÓW W MIESZKANIACH

 1. Bezwzględnie zgłaszać Zarządowi Spółdzielni wszelkie prace remontowe,
  a w szczególności związane z ingerencją w sieć elektryczną, wodną, gazową, wentylacyjną i centralnego ogrzewania. Pozwoli to na eliminowanie nieprawidłowości i zagrożeń związanych z instalowaniem urządzeń.
 2. Podczas wymiany stolarki okiennej i drzwiowej pamiętać, aby nowe okna
  i drzwi spełniały warunki bezpiecznego użytkowania (prawidłowe otwory wentylacyjne, nawiewniki itp.).
 3. W miarę możliwości rozważyć wymianę urządzeń gazowych na elektryczne, przy czym urządzenia gazowe może instalować wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

 

 

 

Brzozów, 25 marca 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Prosimy podawać

STAN LICZNIKÓW WODY

telefonicznie, e-mailowo lub na karteczkach, które należy wrzucić do skrzynki przy drzwiach biura,

do dnia 9 kwietnia 2021

tel: 13 43 421 81; e-mail: smbrzozow1@wp.pl  

 

INFORMACJA

Przetarg nieograniczony na zadanie „Remont instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. Bielawskiego 7,9,13,15,17 i ul. Piastowa 26 oraz remont instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowa 28”. wygrała firma "NOVUM" Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz, ul. M. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno. Umowę na roboty remontowe podpisano w dniu 10 marca 2021

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

„Remont instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. Bielawskiego 7,9,13,15,17 i ul. Piastowa 26 oraz remont instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowa 28”.

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – od podpisania umowy

Zakończenie- 15 lipca 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie 36-200 Brzozów ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 5 marca 2021r. do godz. 11,00

Otwarcie ofert w dniu 5 marca 2021 r. o godz. 12.00

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: www.smbrzozow.pl w zakładce „Przetargi”

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

Uwaga Mieszkańcy

4 stycznia 2021 rozpoczynamy remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w piwnicach bloków Kopernika 1, 3, 5, 7, 9

Prosimy o udostępnienie piwnic i zabranie rzeczy z ścian na których będzie prowadzona instalacja

Dokumentacja planowanych robót znajduje się w zakładce przetargi:Remont instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. Kopernika 1,3,5,7,9

 Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni i pod telefonami: 501 077 746 , 13 43 421 81

 

 

INFORMACJA

Przetarg nieograniczony na zadanie Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w piwnicach bloków Kopernika 1, 3, 5, 7, 9 wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne  ELMAR – W, Rudna Mała 160, 36-060 Głogów Młp, NIP 813 36 28 411

Umowę na roboty remontowe podpisano w dniu 21 grudnia 2020

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

"Remont instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. Kopernika 1,3,5,7,9"

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – od podpisania umowy

Zakończenie- 31 marzec 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie 36-200 Brzozów ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 27 listopada 2020r. do godz. 11,00

Otwarcie ofert w dniu 27 listopad 2020 r. o godz. 11,30

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: www.smbrzozow.pl w zakładce „Przetargi”

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

Brzozów, 26 października 2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

INFORMUJEMY, ŻE Z UWAGI NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

 • Kasa i biuro Spółdzielni są zamknięte dla interesantów do 15 listopada 2020.
 • Opłaty można dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej lub poczekać z wpłatami do ponownego otwarcia kasy;
 • Wszystkie spawy można załatwiać telefonicznie.
 • Awarie w mieszkaniach będą usuwane wyłącznie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Konto: Pekao SA 06 1240 2324 1111 0000 3314 7161

KONTAKT

13 43 421 81 -           Biuro Spółdzielni  

508 080 958 -            Prezes Zarządu;    

501 077 746 -            Administrator        

e-mail:                        smbrzozow1@wp.pl    

Za utrudnienia przepraszamy

 

Brzozów, 23 września 2020

 

Szanowni Mieszkańcy,

STAN LICZNIKÓW WODY

prosimy podawać telefonicznie, e-mailowo, lub na karteczkach, które należy wrzucić do skrzynki przy drzwiach biura,

do dnia 9 października 2020

tel: 13 43 421 81; e-mail: smbrzozow1@wp.pl  

 

Przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uprzejmie informujemy Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie, że Kadencja Rady Nadzorczej ulega przedłużeniu do dnia zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni.

Poniżej przedstawiamy

stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w przedmiocie ustawowego przedłużenia kadencji Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Niniejsze stanowisko Związku stało się konieczne wobec wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

 Art. 78 ww. ustawy wprowadził w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695) m.in. następujące zmiany:

4) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu: „Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.”.

W związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie odwołaniem tego stanu i ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzona została norma prawna, która z mocy ustawy przedłuża kadencję rady nadzorczej lub zarządu jeżeli kadencja ta upłynęła lub upłynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Norma ta ma moc wsteczną, tj. przywraca ciągłość kadencji tym organów, których kadencja się zakończyła.   Natomiast przedłużenie kadencji tych organów trwa nie dłużej niż do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w terminie o którym mowa w art. 90. Zgodnie z przepisem art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Jeżeli natomiast walne zgromadzenie zwołane zostanie w terminie wcześniejszym np. do dnia 30 września 2020 r., z uwagi na ustawowy (przedłużony) obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przedłużenie kadencji tych organów trwa do dnia zwołania tego walnego zgromadzenia.

 

 

 

 

Brzozów, 22 czerwca 2020

Ogłoszenie

Stan liczników wody prosimy podawać telefonicznie, e-mailowo, lub na karteczkach, które należy wrzucić do skrzynki pocztowej przy drzwiach biura, do dnia 7 lipca 2020

tel: 13 43 421 81; e-mail: smbrzozow1@wp.pl    

 

 

Brzozów, 18 czerwca 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 8. W przypadku gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 10. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje się pod linkiem

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze.13 i 14 zaraz po myciu zabawek

 1. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.
 2. Właściciel lub zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej .
 3. W przypadku korzystania z placów zabaw przez grupy zorganizowane (np. grupy żłobkowe/przedszkolne/wczesnoszkolne nieposiadające własnego terenu do rekreacji) zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw w regulaminie obiektu wskazał godziny użytkowania dedykowane tym grupom, wywieszając go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń. Zaleca się korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, środowiska.
 4. Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu3 m.in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób.
 5. Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.
 6. W przypadku gdy na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica, właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymagań higienicznych poprzez: ogradzanie terenów placów zabaw, zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana, wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, wymienianie piasku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych).
 7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl https://www.gov.pl/web/koronawirus/

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie – 13 43 421 81

 

 

Brzozów, 25 maja 2020

Uwaga:  Zmiana Terminu Walnego Zgromadzenia

 Uprzejmie informujemy Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie, że z powodu obowiązującego stanu epidemii

WALNE ZGROMADZENIE nie odbędzie się w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia będzie możliwe w terminie  6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. O szczegółach poinformujemy Członków Spółdzielni zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.

Zagadnienie dotyczące przeprowadzenia Walnych Zgromadzeń Spółdzielni mieszkaniowych zostało uregulowane w Ustawie z dnia 31 marca 2020r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 002.568).

Art.90. cytowanej ustawy stanowi:

„Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

Informacje dotyczące działalności spółdzielni mieszkaniowych w czasie epidemii, otrzymane z Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju.

 Pełna treść pisma

Informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568), jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Ponadto, stosownie do art. 91ustawy z dnia 31 marca 2020 r., przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275), dalej u.p.s. i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się również do posiedzeń odpowiednich organów zwołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

W odniesieniu do obowiązku rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wskazać należy, że czynność ta stanowi stosownie do art. 38 § 1 pkt 2 u.p.s. wyłączną kompetencję walnego zgromadzenia.

Zgodnie zaś z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), dalej u.o.r., roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Informujemy natomiast, że w myśl art.15zzh ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 31 marca 2020r. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w u.o.r. oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Jak stanowi § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570), wydanego na podstawie ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r., termin określony m.in. w art. 53 ust.1 u.o.r., tj. dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przedłuża się o 3 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że dostrzegamy problem związany z upływem kadencji rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych oraz, z uwagi na stan epidemii i przesunięcie terminów walnych zgromadzeń, niemożliwość wyboru rad na kolejne kadencje w terminie zapewniającym nieprzerwane funkcjonowanie tego organu. Aktualnie podejmowane są działania mające na celu rozwiązanie tego problemu w drodze odpowiednich zmian legislacyjnych.

 

Z poważaniem,

Departament Mieszkalnictwa Ministerstwo Rozwoju

 

UWAGA  MIESZKAŃCY, WAŻNE KOMUNIKATY

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne  

Zamknięte Biuro Spółdzielni

biuro Spółdzielni jest zamknięte do odwołania. Wszystkie spawy można załatwiać telefonicznie.

Zamknięta Kasa Spóldzielni

Wstrzymujemy przyjmowanie opłat w kasie spółdzielni do odwołania. Prosimy o regulowanie zobowiązań za pomocą bankowości elektronicznej

Konto: Pekao SA 06 1240 2324 1111 0000 3314 7161

Liczniki Wody

Stan liczników wody prosimy podawać telefonicznie lub e-mailowo

 

KONTAKT

13 43 421 81   Biuro Spółdzielni  

508 080 958    Prezes Zarządu;    

501 077 746    Administrator        

e-mail:            smbrzozow1@wp.pl    

 

Dezynfekcja

Dezynfekujemy codziennie poręcze i klamki. Prosimy o zachowanie ostrożności

 

ZOSTAŃCIE W DOMU

 

KORONAWIRUS - ważne informacje

Ochrona przed koronawirusem

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

 • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
  LUB
 • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

 

Jak się chronić przed zakażeniem?

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. Seniorzy mogą poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Ważne telefony:

SANEPID: 576 605 550

Oddział zakaźny Sanok: 13 465 61 47

Infolinia: 800 190 590

Dla własnego bezpieczeństwa

Prosimy o przestrzeganie norm warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Norma ta stanowi, że drzwi do łazienki w dolnej części powinny mieć otwory wentylacyjne o przekroju nie mniejszym niż 0,022 mkw. Taki efekt można uzyskać wtedy, gdy drzwi łazienkowe posiadają 5 otworów wentylacyjnych o średnicy 75mm lub kratkę wentylacyjna 8x27,5 cm.”

Do odprowadzenia spalin z piecyka gazowego do komina nie wolno stosować rur aluminiowych. Przepisy dopuszczają użycie jedynie takich materiałów, które są odporne na pożar sadzy w temperaturze 1000°C. Aluminium natomiast zaczyna się topić w temperaturze około 600°C. Poza tym, tego typu aluminiowe rury dość szybko korodują; stają się zatem nieszczelne, co grozi wypływem spalin do pomieszczenia. Dlatego też, gazowy podgrzewacz może być podłączony do komina karbowaną rurą wykonaną ze stali kwasoodpornej i mieć certyfikat.

Ponadto, zalecamy montaż czujników wykrywających tlenek węgla


 

 

Uwaga, wyższe opłaty za śmieci

 Od 1 marca 2020 opłata za odpady komunalne wynosi 22 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane selektywnie

 Przypominamy

 • o konieczności segregowania odpadów zgodnie z instrukcją. Prawo przewiduje odpowiedzialność zbiorową. Jeżeli mieszkańcy nie będą segregować odpadów, mogą mieć opłaty podwyższone nawet czterokrotnie,
 •  o obowiązku zgłoszenia każdej zmiany liczby osób zamieszkujących w mieszkaniu, najpóźniej w terminie do 10 dnia następnego miesiąca
 •  O bezwzględnym zakazie podrzucania do wiat odpadów wielkogabarytowych, poremontowych itp.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA nr XXI Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020                 

USTAWA z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (po nowelizacji) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150.)

 

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozow

Script logo   StudioStrona.pl