• Telefon awaryjny

  508 914 258

  Dyżury telefoniczne w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz .UE .L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ul. Kopernika 1, 36-200-Brzozów.

2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania

 Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z pracownikami Spółdzielni pod telefonem: 013-43421-81 lub mailowo smbrzozow1@wp.pl oraz w siedzibie Spółdzielni pod adresem ul.Kopernika 1, 36-200-Brzozów.

 

3.Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pan dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

-wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

-realizacji umów zawartych z kontrahentami Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

-w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa

w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a).organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b). inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Brzozowie przetwarzają dane osobowe.

 

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7 .W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 

 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozow

Script logo   StudioStrona.pl